کیلومتر 10 جاده مخصوص کرج ، روبروی بیمه البرز ، خ شهید عاشری ، پلاک 10