تهران ـ جاده مخصوص کرج ـ خیابان نخ زرین ، روبروی شهاب خودرو ، سومین کارخانه دست چپ