چاپ و تبلیغات, طراحی کامپیوتری, نمونه آرائی نمایشگاه ها و تهیه پوستر و تابلوهای فلکسی فیس