اولین دارنده نشان CE درایران، نمایندگی انحصاری سیستم های GUTMANN آلمان