طراحی, ساخت و نصب دستگاهها و تجهیزات صنایع نفت, گاز, پتروشیمی, نیروگاهی و سایر صنایع