ساندویچ پانل سقفی

توضیحات

مشخصات فنی ساندویچ پانل سقفی (PU)
 
دارای عرض مفید 1 متر وعرض غیرمفید 1/08سانتیمتر (PU-3HRP)ساندویچ پانل سقفی پلی اورتان سه گام

دو رو ورق از جنس گا لوانیزه یا آلوزینگ یا آلومینیوم (PU-5HRP) ساندویج پانل سقفی پلی اورتان پنج گام

ورق خارجی آج دار:

1- ورق گالوانیزه  رنگ شده به ضخامت نرمال 8.0، 6.0، 5.0، 4.0 میلی متر

2- ورق آلومینیوم به ضخامت نرمال 8.0، 6.0، 5.0، 4.0 میلی متر
    
ورق داخلی :

1- ورق گالوانیزه یا آلوزینگ رنگ شده به ضخامت نرمال 8.0، 6.0، 5.0، 4.0 میلی متر

2- ورق آلومینیوم به ضخامت نرمال 8.0، 6.0، 5.0، 4.0 میلی متر

نوع رنگ کاربردی:

1- پوشش پایینی ورق 7میکرون

2- پوشش بالایی ورق 25 میکرون پلی استر رنگ شده

 (PU) عایق گرمایشی فوم پلی اورتان

چگالی متوسط(40±2) کیلوگرم بر متر مکعب

ضخامتهای موجود 200،150،120،100،80،60،50،40  میلی متر

B2+(Din 4102)نسوزتخت کلاس استاندارد

0/018w/m2kضریب هدایت حرارتی

DB25 ضریب کاهندگی صوت