تيغه هوا

تيغه هاي هوا، کارا ترين و بهينه ترين وسيله جهت صرفه جويي در مصرف هواي فشرده به منظور استفاده در کاربردهاي خنک کاري، خشک نمودن و تميز کاري است و توانايي اين را دارد که دبي هواي فشرده ورودي را تا 30 برابر تقويت نمايد و از آن در کاربردهاي زير استفاده مي شود: 1-خشک نمودن قطعه بعد از شستشو 2- تميز نمودن کانوير 3- خنک کاري قطعات يا اجزاء ماشين 4-خنک کاري و تميز نمودن فيلم 5-تميز کاري سطح قبل از رنگ کردن 6- زدودن تراشه و براده در عمليات کانوير دبي هواي مصرفي ورودي: 12-145 فوت مکعب بر دقيقه دبي هواي خروجي: 300-3600 فوت مکعب بر دقيقه فشار هواي فشرده: 6.9 بار اندازه: 3-36 اينچ نسبت تقويت هوا: 25:1 اين وسيله از پديده کوآندا جهت بدنبال خود کشيدن هواي اطراف استفاده مي کند. اثر کوآندا، پديده اي است که در آن جريان جت ، خودش را به سطح نزديکش مي چسباند و بر روي آن سطح باقي مي ماند حتي وقتي که انحناي سطح مورد نظر از جهت جت اوليه منحرف گردد.