میخ نواری ساده - گیج 9

توضیحات

گروه محصول

کد سفارش

قطر میلیمتر

طول میلیمتر

تعداد/کارتن

HSMC9100

3.80

100

-

HSMC9110

3.80

110

-

HSMC9130

3.80

130

-

قطر بر حسب میلیمتر : 3.80
طول بر حسب میلیمتر : 130 ، 110 ، 100
شکل ساق : ساده
شکل نوک : الماسی بلند
شکل سر : سر گرد
شکل کلاف : تخت
پوشش استاندارد : بدون روکش
تعداد میخ در کلاف : 150
تعداد میخ در کارتن : 1500