میخ نواری ساده - گیج 10

توضیحات

گروه محصول

کد سفارش

قطر میلیمتر

طول میلیمتر

تعداد/کارتن

HSMC1045

3.20

45

8000

HSMC1050

3.20

50

6000

HSMC1055

3.20

55

6000

HSMC1060

3.20

60

6000

HSMC1065

3.20

65

6000

HSMC1070

3.20

70

4000

HSMC1075

3.20

75

4000

HSMC1080

3.20

80

4000

HSMC1085

3.20

85

4000

HSMC1088

3.20

88

4000

HSMC1090

3.20

90

4000

قطر بر حسب میلیمتر : 3.20
طول بر حسب میلیمتر : 90 ، 88 ، 85 ، 80 ، 75 ،‌70 ،‌65 ، 60 ، 55 ، 50 ،‌45
شکل ساق : ساده
شکل نوک : الماسی بلند
شکل سر : سر گرد
شکل کلاف : تخت
پوشش استاندارد : بدون پوشش
تعداد میخ در کلاف : 200
تعداد میخ در کارتن : طول45 : 8000عدد
طول50تا65: 6000 عدد
طول70تا90: 4000عدد

کلمات کلیدی

میخ -