میخ نواری ساده - گیج 11

توضیحات

گروه محصول

کد سفارش

قطر میلیمتر

طول میلیمتر

تعداد/کارتن

HSMC1140

2.90

40

9000

HSMC1145

2.90

45

9000

HSMC1150

2.90

50

6750

HSMC1160

2.90

60

6750

HSMC1163

2.90

63

6750

HSMC1165

2.90

65

6750

HSMC1170

2.90

70

4500

HSMC1175

2.90

75

4500

HSMC1180

2.90

80

4500

HSMC1185

2.90

85

4500

HSMC1188

2.90

88

4500

HSMC1190

2.90

90

4500

قطر بر حسب میلیمتر : 2.90
طول بر حسب میلیمتر : 90 ، 88 ، 85 ، 80 ، ‌75 ، 70 ، ‌65 ،‌ 63 ، 60 ،‌50 ،‌ 45 ، 40
شکل ساق : ساده
شکل نوک : الماسی بلند
شکل سر : سر گرد
شکل کلاف : تخت
پوشش استاندارد : بدون روکش
تعداد میخ در کلاف : 225
تعداد میخ در کارتن : طول40تا45 : 9000عدد
طول50تا65 : 6750 عدد
طول70تا 90: 4500عدد