میخ نواری ساده - گیج 12

توضیحات

گروه محصول

کد سفارش

قطر میلیمتر

طول میلیمتر

تعداد/کارتن

HSMC1238

2.65

38

10000

HSMC1240

2.65

40

10000

HSMC1245

2.65

45

7500

HSMC1250

2.65

50

7500

HSMC1255

2.65

55

7500

HSMC1260

2.65

60

7500

HSMC1265

2.65

65

7500

HSMC1270

2.65

70

5000

قطر بر حسب میلیمتر : 2.65
طول بر حسب میلیمتر : 70 ، 65 ، 60 ، 55 ، 50 ، 45 ، 40 ، 38
شکل ساق : ساده
شکل نوک : الماسی بلند
شکل سر : سر گرد
شکل کلاف : تخت
پوشش استاندارد : بدون روکش
تعداد میخ در کلاف : 250
تعداد میخ در کارتن : طول38تا45 : 10000عدد
طول50تا65: 7500 عدد
طول70: 5000عدد

کلمات کلیدی

میخ -