میخ نواری ساده - گیج 13

توضیحات

گروه محصول

کد سفارش

قطر میلیمتر

طول میلیمتر

تعداد/کارتن

HSMC1332

2.30

32

12000

HSMC13402.304012000

HSMC1345

2.30

45

12000

HSMC1350

2.30

50

9000

HSMC1355

2.30

55

9000

HSMC1360

2.30

60

9000

HSMC1363

2.30

63

9000

HSMC1365

2.30

65

9000

قطر بر حسب میلیمتر : 2.30
طول بر حسب میلیمتر : 65 ، 60 ، 55 ، 50 ، 45 ، 32,40
شکل ساق : ساده
شکل نوک : الماسی بلند
شکل سر : سر گرد
شکل کلاف : تخت
پوشش استاندارد : بدون روکش
تعداد میخ در کلاف : 300
تعداد میخ در کارتن : طول32تا45 : 12000عدد
طول50تا65: 9000 عدد

کلمات کلیدی

میخ نواری ساده -