میخ نواری ساده - گیج 14

توضیحات

گروه محصول

کد سفارش

قطر میلیمتر

طول میلیمتر

تعداد/کارتن

HSMC1427

2.00

27

18000

HSMC1430

2.00

30

18000

HSMC1435

2.00

35

14400

HSMC1438

2.00

38

14400

HSMC1440

2.00

40

14400

HSMC1445

2.00

45

14400

HSMC1450

2.00

50

10800

قطر بر حسب میلیمتر : 2.00
طول بر حسب میلیمتر : 50 ، 45 ، 40 ، 38 ، 35 ، 30 ، 27
شکل ساق : ساده
شکل نوک : الماسی بلند
شکل سر : سر گرد
شکل کلاف : تخت
پوشش استاندارد : بدون روکش
تعداد میخ در کلاف : 300
تعداد میخ در کارتن : طول27تا30 : 18000عدد
طول35تا45: 14400 عدد
طول50: 10800عدد

کلمات کلیدی

میخ نواری -