میخ نواری دنده ای - گیج 14

توضیحات

گروه محصول

کد سفارش

قطر میلیمتر

طول میلیمتر

تعداد/کارتن

HRC1440

2.00

40

14400

HRC1445

2.00

45

14400

HRC1450

2.00

50

10800

قطر بر حسب میلیمتر : 2.00
طول بر حسب میلیمتر : 50 ، ‌45 ، 40
شکل ساق : دنده ای
شکل نوک : الماسی بلند
شکل سر : سر گرد
شکل کلاف : تخت
پوشش استاندارد : بدون روکش
تعداد میخ در کلاف : 300
تعداد میخ در کارتن : طول 40 تا 45 = 14400 عدد
طول 50 = 10800 عدد

کلمات کلیدی

میخ پالت -