میخ نواری مته ای - گیج 9

توضیحات

گروه محصول

کد سفارش

قطر میلیمتر

طول میلیمتر

تعداد/کارتن

HSC9100

3.80

100

-

HSC9110

3.80

110

-

HSC9130

3.80

130

-

قطر بر حسب میلیمتر : 3.80
طول بر حسب میلیمتر : 130 ، 110 ، 100
شکل ساق : مته ای
شکل نوک : الماسی بلند
شکل سر : سر گرد
شکل کلاف : تخت
پوشش استاندارد : بدون روکش
تعداد میخ در کلاف : 150

کلمات کلیدی

میخ نواری -