میخ نواری مته ای - گیج 10

توضیحات

گروه محصول

کد سفارش

قطر میلیمتر

طول میلیمتر

تعداد/کارتن

HSC1045

3.20

45

8000

HSC1050

3.20

50

6000

HSC1055

3.20

55

6000

HSC1060

3.20

60

6000

HSC1065

3.20

65

6000

HSC1070

3.20

70

4000

HSC1075

3.20

75

4000

HSC1080

3.20

80

4000

HSC1085

3.20

85

4000

HSC1088

3.20

88

4000

HSC1090

3.20

90

4000

قطر بر حسب میلیمتر : 3.20
طول بر حسب میلیمتر : 90 ، 88 ، 85 ، 80 ، 75 ، 70 ، 65 ، 60 ، 55 ، 50 ، 45
شکل ساق : مته ای
شکل نوک : الماسی بلند
شکل سر : سر گرد
شکل کلاف : تخت
پوشش استاندارد : بدون روکش
تعداد میخ در کلاف : 200
تعداد میخ در کارتن : طول 45 = 8000عدد
طول 50 تا65 = 6000 عدد
طول 70 تا 90 = 4000عدد

کلمات کلیدی

میخ نواری مته ای -