میخ نواری مته ای - گیج 11

توضیحات

گروه محصول

کد سفارش

قطر میلیمتر

طول میلیمتر

تعداد/کارتن

HSC1140

2.90

40

9000

HSC1145

2.90

45

9000

HSC1150

2.90

50

6750

HSC1160

2.90

60

6750

HSC1163

2.90

63

6750

HSC1165

2.90

65

6750

HSC1170

2.90

70

4500

HSC1175

2.90

75

4500

HSC1180

2.90

80

4500

HSC1185

2.90

85

4500

HSC1188

2.90

88

4500

HSC1190

2.90

90

4500

قطر بر حسب میلیمتر : 2.90
طول بر حسب میلیمتر : 90 ، 88 ، 85 ، 80 ، 75 ، 70 ، 65 ، 63 ، 60 ، 50 ، 45 ، 40
شکل ساق : مته ای
شکل نوک : الماسی بلند
شکل سر : سر گرد
شکل کلاف : تخت
پوشش استاندارد : بدون روکش
تعداد میخ در کلاف : 225
تعداد میخ در کارتن : طول 40 تا45 = 9000 عدد
طول 50 تا65 = 6750 عدد
طول 70 تا90 = 4500 عدد

کلمات کلیدی

میخ نواری -