میخ شانه ای گیج 14 - میخ تی ان

توضیحات

گروه محصول

نمره میخ

طول (میلیمتر)

سر ( میلیمتر)

پوشش

تعداد/کارتن

تی/ان 25

25

5.5

مسوار

10080

تی/ان 30

30

5.5

مسوار

10080

تی/ان 32

32

5.5

مسوار

10080

تی/ان 35

35

5.5

مسوار

10080

تی/ان 38

38

5.5

مسوار

10080

تی/ان 40

40

5.5

مسوار

10080

تی/ان 45

45

5.5

مسوار

10080

تی/ان 50

50

5.5

مسوار

10080

تی/ان 55

55

5.5

مسوار

10080

تی/ان 60

60

5.5

مسوار

10080

تی/ان 63

63

5.5

مسوار

10080

تی/ان 65

65

5.5

مسوار

10080

تی/ان 70

70

5.5

مسوار

10080

کلمات کلیدی

میخ تی ان -