سوزن منگنه سري 14

توضیحات

گروه محصول

شماره

پهنای تاج(میلیمتر)

طول پا (میلیمتر)

پوشش

تعداد / کارتن

20/14

7/10

20

مسوار

 

25/14

7/10

25

مسوار

 

30/14

7/10

30

مسوار

13440 

35/14

7/10

35

مسوار

 

40/14

7/10

40

مسوار

8960 

45/14

7/10

45

مسوار

 

50/14

7/10

50

مسوار

8960 

55/14

7/10

55

مسوار

کلمات کلیدی

سوزن منگنه -