ميخ نواري مته ای - گیج 12

توضیحات

گروه محصول

کد سفارش

قطر میلیمتر

طول میلیمتر

تعداد/کارتن

HSC1238

2.65

38

10000

HSC1240

2.65

40

10000

HSC1245

2.65

45

7500

HSC1250

2.65

50

7500

HSC1255

2.65

55

7500

HSC1260

2.65

60

7500

HSC1265

2.65

65

7500

HSC1270

2.65

70

5000

قطر بر حسب میلیمتر : 2.65
طول بر حسب میلیمتر : 70 ، 65 ، 60 ، 55 ، 50 ، 45 ، 40 ، 38
شکل ساق : مته ای
شکل نوک : الماسی بلند
شکل سر : سر گرد
شکل کلاف : تخت
پوشش استاندارد : بدون پوشش
تعداد میخ در کلاف : 250
تعداد میخ در کارتن : طول38 تا 45= 10000عدد
طول 50 تا65= 7500 عدد
طول 70 = 5000عدد

کلمات کلیدی

ميخ -