ميخ نواري مته اي-گیج 13

توضیحات

گروه محصول

کد سفارش

قطر میلیمتر

طول میلیمتر

تعداد/کارتن

HSC13322.303212000

HSC1340

2.30

40

12000

HSC1345

2.30

45

12000

HSC1350

2.30

50

9000

HSC1355

2.30

55

9000

HSC1360

2.30

60

9000

HSC1363

2.30

63

9000

HSC1365

2.30

65

9000

قطر بر حسب میلیمتر : 2.30
طول بر حسب میلیمتر : 65 ، 63 ، 60 ، 55 ، 50 ، 45 ، 40 , 32
شکل ساق : مته ای
شکل نوک : الماسی بلند
شکل سر : سر گرد
شکل کلاف : تخت
پوشش استاندارد : بدون روکش
تعداد میخ در کلاف : 300
تعداد میخ در کارتن : طول32 تا 45= 12000عدد
طول 50 تا65= 9000 عدد

کلمات کلیدی

ميخ -