کولومتر

◄ نمايشگر ديجيتال جداگانه براي پتانسيل ازصفر تا 19/99 ولت تفكيك 0/01 ولت صحت يك درصد. ◄ نمايشگر ديجيتال جداگانه براي جريان ,ازصفر تا 1/999 آمپربا تفكيك يك ميلي آمپرو صحت يك درصد. ◄ نمايشگرديجيتال جداگانه براي نمايش مقداربارالكتريكي جابجا شده ( Idt ) تا 1999 كولن وتفكيك يك كولن ◄ امكان كاردرپتانسيل ثابت كنترل شده(نسبت به الكترود مرجع يا كاتد)باتنظيم پيوسته پتا نسيل از0 تا 19/99 ولت . ◄ امكان كار در پتانسيل ثا بت كنترل شده با تنظيم پيوسته جريان از صفر تا 1/999 آمپر . ◄ تنظيم جداگانه جريان و پتانسيل به كمك پتانسيومترهاي دقيق 10 دور و دقت 0/25 ± درصد . ◄ پايانه خروجي براي الكترودهاي كاتد ، آند و مرجع . ◄ توانايي كار با دو الكترود (بدون مرجع ) و سه الكترود (با مرجع جداگانه ) . ◄ برق ورودي 30± 220 ولت ، 50 هرتز ، 0/5 آمپر . ◄ حفاظت شده در برابر اتصال كوتاه و اضافه بار و مجهز به سيستم خنك كننده الكترونيكي.

مشخصات فنی :

◊ موارد استفاده :

 
● الكتروگراويمتري و سنجش هاي دقيق شيميا يي . 
● آب كاري هاي دقيق آزمايشگاهي و نيمه صنعتي .
● كولن سنجي و تيتراسيون هاي مربوطه.
● برقكافت مواد آلي و معدني .
● الكتروليز.
● منبع تغذيه.

 

 

◊ وسايل جانبي 

 
● سيمهاي ارتباطي آند وكاتد (قرمز و سياه )،فيوزهاي يدكي و دستورالعمل استفاده ، همراه دستگاه است . سايروسايل درفهرست زيرطبق سفارش تهيه مي شود :
● آند و كاتد توري پلاتين براي الكتروگراويمتري.
● الكترود مرجع كالومل يا نقره ـ كلريد نقره . 
● الكترودهاي پلاتين صفحه اي ، ميله اي و پلاريزه براي آزمايش هاي ويژه .
● مخزن مخصوص آزمايش كولومتري .

 


◊ معرفي بخش هاي مختلف د ستگاه 

 
● كليد نشانگر جريان تنظيم شده . 
● پيچ تنظيم جريان (پتانسيومتر 10 دور ).
● چراغ نمايشگر وضعيت جريان ثابت (CONST).
● كليد صفر كننده (RST) مقدار بار الكتريكي .
● پايانه اتصال مرجع .
● پايانه اتصال آند (+) 
● پايانه اتصال كاتد (-) 
● چراغ نشانگر وضعيت پتانسيل ثابت . 
● پيچ تنظيم ولتاژ (پتانسيومتر 10 دور) 
● كليد نشانگر پتانسيل تنظيم شده.
● نمايشگر ديجيتال 3.5 رقمي براي ولتاژ .
● نمايشگر ديجيتال 3.5 براي مقدار الكتريسيته 
● نمايشگر ديجيتال 3.5 رقمي براي جريان . 
● سيم برق ورودي . 
● كليد اصلي .
● فيوز ورودي (1 آمپر ). 
● پنكه خنك كننده .
● فيوز خروجي (5/2 آمپر).
● پايانه ارتباطي براي انتقال داده ها به رايانه و ثبات .

 

 

 ◊ روش ا ستفا ده :

 

● سيم برق ورودي (14 ) را به پريز متصل نموده ، كليد اصلي (15) روشن كنيد .
● كليد صفركننده 4(RST)رادرحالت بالا قرارداده ودستگاه را براي پايدارشدن،10دقيقه روشن نگه داريد.
● به كمك سيمهاي ارتباطي ، كاتد و آند را به محل پايانه هاي 6و7 (+و-) متصل نماييد .
● در صورت لزوم الكترود مرجع را ازطريق پايانه 5 (REF) درمدارقراردهيد.درغير اين صورت پايانه 5 را به آند ارتباط دهيد .
● براي كاردر پتانسيل ثابت پيچ تنظيم (2) تا آخر (به سمت راست )باز كنيد . پتانسيل مورد نظر را به 
كمك پيچ تنظيم مربوطه (9) ونمايشگرولتاژ (11) انتخاب كنيد. براي كاردرجريان ثابت ازبند 8 ادامه دهيد. 
● در طول آزمايش ، با تغيير مقاومت مصرف كننده (براي مثال محلول مورد آزمايش ) جريان تغيير
خواهد كرد ولي پتانسيل ثابت مي ماند و روشن بودن چراغ پتانسيل ثابت (8) اين امر را تاييد مي كند .
● براي كار در جريان ثابت پيچ تنظيم پتانسيل (9 ) را تا آخر (به سمت راست ) باز كنيد و جريان مورد نظر را به كمك كليد نشانگر جريان(1) ، پيچ تنظيم جريان (2) و نمايشگر ديجيتال جريان (13) تنظيم كنيد اگر در طول آزمايش مقاومت مصرف كننده تغيير كند پتانسيل خروجي به طور خودكار طوري تنظيم مي شود كه جريان ثابت بماندبه شرط آنكه پتانسيل لازم براي ثبت جريان ازحداكثرمجاز دستگاه (20ولت) بيشترنبوده . درغيراينصورت كاردرجريان ثابت مقدور نبوده و چراغ مربوطه خاموش مي شود .
● سنجش بار الكتريكي( انتگرال گير) دستگاه در هر دو حالت جريان ثابت ولتاژ ثابت نمي تواند بار
الكتريكي (( Idt را محاسبه ودرنمايشگر ديجيتال (2) نشان دهد. براي انتگرال گيري اوليه كليد صفركننده 
را حداقل به مدت 5 دقيقه دروضعيت بالا قراردهيد . 
● پس ازا تصال الكترودها و تنظيم جريان يا ولتاژ ،‌كليد صفر كننده را در حالت بالا قرار دهيد از
همين لحظه انتگرال گيري شروع مي شودوتا 1999كولن ادامه مي يابد. 
● در صورتي كه مدار قطع شود ، مقدار الكتريسيته تا آن لحظه در صفحه نمايش ثبت مي شود و تا
مدت ده دقيقه باقي مي ماند . اگر در اين فاصله مجدداً مدار وصل شود انتگرال گيري ادامه مي يابد .