استخراج، فرابری سنگهای تزئینی ساختمانی، عملیات بازرگانی و فروش سنگ