این شرکت در سال 1389 تاسیس گردید .فعالیت این شرکت در راستای تولید براکت های آسانسور t5از نبشی شماره 5 و t9 از ورق 4 با آبکاری میباشد .