بزرگترین شرکت تولید کننده کیسه فریزر و صادرکننده به اسیای میانه و عراق و افغانستان