این شرکت سردخانه 3 هزارتنی سیب میباشد و برای مشتریان خود هر ساله جعبه های مورد نیازشان را در اختیار می گذارد لذا جهت تولید جعبه نیاز به دستگاه تولید جعبه دارد