مدیر شرکت بازرگانی و توریستی در تاجیکستان و شیراز Управляющий торгово- туристической компании Таджикистан-Шираз مشاوره در امور تجارت با کشور تاجیکستان Советник по делам коммерции в республике Таджикистан انجام امور گمرکی در تاجیکستان Делопроизводитель таможенной службы ثبت شرکت در تاجیکستان Регистрация и открытия компании в республике Таджикистан احذ ویزای توریستی و کار در تاجیکستان Получение рабочей и туристической вызи в Таджикистане ایجاد نمایشگاه صنایع و مواد غذایی و محصولات کشاورزی و صنعتی ایران در تاجیکستان Организация выставки товаров (сельскохозяйственной، пищевой،-промишленности) Ирана в Таджикистане اعضای اتاق بازرگانی و صنایع و معادن استان بوشهر Член торговой палаты и промишленности республики Таджикистан اعضای ثابت اتاق بازرگانی تاجیکستان Член торговой палаты и промишленности Иран-Бушехр بازاریاب در زمینه ماشین آلات صنایع بسته بندی در تاجیکستان و آسیای مرکزی(همکاری با کلیه تولید کننده های ماشین آلات بسته بندی ایرانی)