این شرکت درسال 1386باسرمایه پانزده میلیارد ریال به بهره برداری رسیده است ودر زمینه ظروف فومی وpp فعالیت میکند