مواد پلاستیک (از قبیل X3 - X5 - Lld209 - 020 - 0075 - Bl3 - 0035 - I4 - 5620 و .... - )